Φιλοξενία Τροφίμων

Προκειμένου να φιλοξενηθεί κάποιος στο Ευγηρείο «Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ» πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Εσωτερικού Κανονισμού και να προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 10.

ΑΡΘΡΟΝ 9

Τρόφιμοι του Ευγηρείου

Στο Ευγηρείο εισάγονται κατόπιν αιτήσεώς τους ηλικιωμένοι, άτομα αυτοεξυπηρετούμενα, άνδρες ή γυναίκες, συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη φροντίδας και συμπαράστασης, την οποία αδυνατούν να τούς την προσφέρουν συγγενικά τους πρόσωπα.

Το Ευγηρείο θα περιθάλπει και μη αυτοεξυπηρετούμενα, άπορα άτομα, στερούμενα οικείων ή εγκαταλελειμμένα από τις οικογένειές τους, εφ’ όσον υπάρχει δυνατότητα σε κλίνες.

Η εισαγωγή των Τροφίμων γίνεται με απόφαση της 3μελούς Εποπτείας του Δ.Σ. της Χ.Ε.Π. ύστερα από έγκριση της αιτήσεως του ενδιαφερομένου και αιτιολογημένης εισηγήσεως του ιατρού και του Διευθυντού του Ευγηρείου, ο οποίος συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Άπαντες οι Τρόφιμοι υποχρεούνται να καταβάλουν μέρος της συντάξεώς τους στο Ευγηρείο…

Τα τροφεία καταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα.

Σε περίπτωση αποχωρήσεως του Τροφίμου από το Ευγηρείο ή αποβολής απ’ αυτό ή με αφορμή τον θάνατό του, τα τροφεία επ’ ουδενί λόγω επιστρέφονται.

Δεν γίνονται δεκτά άτομα που πάσχουν από μεταδοτική, ψυχική ή ανίατο νόσο, ή υπερήλικα, κατάκοιτα, όπως παραπληγικά, εντελώς ανάπηρα, διότι περί αυτών προβλέπει ειδικά η Νομοθεσία της Κοινωνικής Πρόνοιας, που αναθέτει την φύλαξη και θεραπεία των ατόμων αυτών σε θεραπευτήρια της Πολιτείας.

Επίσης δεν γίνονται δεκτοί ως Τρόφιμοι, ηλικιωμένοι, οι οποίοι διετέλεσαν κάποτε Τρόφιμοι του Ευγηρείου και απεβλήθησαν τούτου λόγω κακής συμπεριφοράς.

ΑΡΘΡΟΝ 10

Εισαγωγή Φιλοξενούμενων

Για την εισαγωγή ενδιαφερομένων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου για την εισαγωγή του, υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή σε περίπτωση αδυναμίας του, πιστοποιουμένης ιατρικά, υπογεγραμμένη από τον πλησιέστερο συγγενή του ή σε περίπτωση μη υπάρξεως συγγενών από κοινωνική Λειτουργό της Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  • Συγκατάθεση ενός εκ των πλησιέστερων συγγενών του αιτούντος με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει κάθε φορά.
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως.
  • Επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητος του ενδιαφερομένου και πρόσφατη φωτογραφία 10χ15 εκ.
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας του ενδιαφερομένου ή υπεύθυνη δήλωση.
  • Πλήρες ιατρικό ιστορικό από τον προσωπικό-οικογενειακό γιατρό του αιτούντος ή το γιατρό του Ευγηρείου, στο οποίο να περιέχονται πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, των φαρμάκων που λαμβάνει και όποιες άλλες κατά την κρίση του πληροφορίες.
  • Πρόσφατη μικροβιολογική, καρδιολογική, ουρολογική κ.λ.π. εξέταση.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τη συνεισφορά μέρους της συντάξεώς του ἤ μέρους των εισοδημάτων του στο Ευγηρείο, στην περίπτωση πού ο τρόφιμος έχει την δυνατότητα αυτή.Όλα τα ανωτέρω έγγραφα φυλάσσονται απόρρητα στο φάκελο του τροφίμου, με απόλυτη ευθύνη του Διευθυντού του Ευγηρείου και χρησιμοποιούνται αυστηρά για τις ανάγκες του Ευγηρείου.
  • Με την πάροδο του χρόνου εάν η κατάσταση κάποιου Τροφίμου είναι τέτοια, ώστε η παραμονή του στο Ευγηρείο να μην ενδείκνυται και πρέπει να εισαχθεί σε Νοσοκομείο, λαμβάνουν γνώση οι συγγενείς που θα αναλάβουν την φροντίδα του στο Νοσοκομείο.Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συγγενείς την φροντίδα αυτή αναλαμβάνει το Ευγηρείο.