ΠΡΟΝΟΙΑ

Ἕνα δραστήριο ἐργαστήριο ἔμπρακτης ἀγάπης, μέ αἰσθήματα φιλανθρωπίας καί «σπλάχνα Θεοῦ».

Διακονεῖ καί ἀλιεύει στά δίκτυα, πού μᾶς ἄφησε ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας, τόν ἀνθρώπινο πόνο μέ διάκριση, προσευχή καί ταπείνωση.

Πόνο πνευματικό, ἀπό τῆς ἁμαρτίας τά δόλια τραύματα. Πόνο καθημερινό, ἀπό τῆς ζωῆς τά ἀνελέητα χτυπήματα.

Σέ ὅποιον χῶρο βρίσκεται καί πάσχει ὁ ἐμπερίστατος ἀδελφός.

Τόν φροντίζει μέ γνήσια ἀδελφική ἀγάπη. Τόν ὁδηγεῖ στό ἀσφαλές λιμάνι καί θεραπευτήριο τῆς ὀρθόδοξης ἁγίας μας Ἐκκλησίας ὅπου ὁ Κύριός μας, ὁ ζωοδότης και λυτρωτής σηκώνει μέ τόν Τίμιο Σταυρό Του ὅλους τούς πόνους. «Κάγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς!»

Ἀπό τήν φτωχή Πρόνοια τῶν ἀνθρώπων στήν πλούσια ΠΡΟΝΟΙΑ τοῦ Θεοῦ, μέ τήν δική Του βοήθεια καί χάρη.